Algemene voorwaarden

Laatst aangepast: 1 jan 2021 (Alle versies)

Welkom bij de Onze Stad App-website (www.ourcityapps.com en sites die verwijzen naar voornoemde site) (de "Website") of Onze Stad App mobiele applicatie (de "App"). De Website en de App worden u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke acceptatie van alle voorwaarden en bepalingen waarnaar verwezen wordt op de Website of via de App, en van deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de Privacyverklaring, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of aangevuld zoals hierin uiteengezet (gezamenlijk "de Overeenkomst"). Lees deze Overeenkomst aandachtig door, aangezien deze de juridisch bindende bepalingen en voorwaarden bevat voor uw gebruik van de Website, de App en de diensten, inhoud, applicaties en widgets die beschikbaar zijn op of via de Website of die anderszins worden aangeboden door Fairville NV, inclusief door middel van de App (gezamenlijk de "Diensten"). Voor de toepassing van de Overeenkomst bevatten verwijzingen naar de Website verwijzingen naar de App en verwijzingen naar Diensten omvatten diensten die door Fairville NV ter beschikking worden gesteld, ongeacht of dit via de Website, de App of anderszins gebeurt.

De termen "Fairville", "wij", "ons", "onze" verwijzen naar Fairville NV, een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, gevestigd aan de Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth, België, BTW-BE-0756.963.452. De term "u" verwijst naar de gebruiker die de Website bezoekt en / of zich registreert op de Website en / of de Diensten bezoekt of gebruikt.

1. Uw onvoorwaardelijke toestemming

Door de Website of de Diensten te bezoeken, te openen of te gebruiken, of door u te registreren op de Website, gaat u er onvoorwaardelijk mee akkoord gebonden te zijn aan de Overeenkomst.

Als u niet akkoord gaat met (een deel van) de Overeenkomst, gelieve dan noch de Website noch de Diensten te gebruiken.

Zorg ervoor dat u regelmatig naar deze pagina terugkeert om de meest recente versie van de Overeenkomst te bekijken. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst te wijzigen of anderszins te wijzigen, en uw verder gebruik van de Website en / of Diensten betekent dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Overeenkomst.

2. Uw lidmaatschap en registratie

U mag op de Website surfen en de inhoud ervan bekijken zonder u te registreren, maar als voorwaarde om bepaalde aspecten van de Diensten te gebruiken, moet u zich bij Fairville registreren.

Door u te registreren op onze Website en als voorwaarde om de Diensten te gebruiken, garandeert u dat (i) u actuele, volledige, juiste en waarachtige informatie verstrekt, (ii) als u een Website-account hebt, u uw accountgegevens zult beschermen en zal toezicht houden op het gebruik van uw account door iemand anders dan uzelf, en (iii) dat u wettelijk bevoegd bent om zich voor een account te registreren en de Diensten te gebruiken. U stemt ermee in om uw contactgegevens correct en actueel te houden.

U zal in geen geval:

  • valse persoonlijke gegevens verstrekken, een account maken namens iemand anders dan uzelf, of zich voordoen als een andere persoon bij het maken van een account;
  • de persoonlijke gegevens van een persoon (bijvoorbeeld naam, foto), ID of wachtwoord gebruiken zonder toestemming van die persoon, of de Website of de Diensten gebruiken terwijl u zich voordoet als een andere persoon;

Onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen of sancties die ons ter beschikking staan, staat het Fairville vrij om uw account te allen tijde naar eigen goeddunken te annuleren of op te schorten, zonder rechtvaardiging of voorafgaande waarschuwing en zonder aansprakelijkheid van Fairville.

3. Beveiliging van uw Account

U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Website en de Diensten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw accountinformatie (inclusief eventuele wachtwoorden of toegangscodes die u gebruikt voor toegang tot of gebruik van de Diensten) en voor alle activiteiten of acties van iedereen die uw account gebruikt. U deelt uw wachtwoorden of toegangscodes niet, laat niemand anders zonder toezicht uw account openen of iets anders doen dat de veiligheid van uw account in gevaar kan brengen.

U moet Fairville onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account. Hoewel Fairville niet aansprakelijk is voor de schade die u of iemand anders veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account, bent u aansprakelijk voor alle schade en verliezen die Fairville of derden lijden als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik en dient u Fairville volledig te vrijwaren in dit verband.

4. Uw gebruik van de website en de diensten

Voor zover u deze Overeenkomst naleeft verleent Fairville u hierbij toestemming om de Website en de Diensten te gebruiken, op voorwaarde dat:

- u de Website en de Diensten uitsluitend gebruikt voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, behalve zoals uitdrukkelijk anders toegestaan door Fairville;

- u de Website of de Diensten niet op een onregelmatige manier gebruikt of voor onwettige doeleinden;

- u te allen tijde de Website en de Diensten gebruikt in strikte overeenstemming met de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving;

- u de Website en de Diensten gebruikt als een normale, zorgvuldige en redelijke persoon;

- u geen toegang krijgt tot enige inhoud of informatie van de Website, noch enige inhoud of informatie van de Website kopieert, met behulp van een robot, spider, schraper of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

- u geen actie onderneemt die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen, en u geen activiteiten onderneemt die onze servers en netwerken kunnen verstoren;

- u geen schadelijke inhoud publiceert of linkt die bedoeld is om de browser of computer van een andere gebruiker te beschadigen of te verstoren of om de privacy van een gebruiker in gevaar te brengen;

- u geen seriële accounts aanmaakt voor storende of beledigende doeleinden. Het aanmaken van massa-rekeningen voor de hierboven genoemde doeleinden, of resulterend in de hierboven genoemde doeleinden (of enige andere schending van de Overeenkomst) kan leiden tot opschorting van alle gerelateerde accounts;

- u de Diensten niet gebruikt voor spamming (dat wil zeggen het verzenden van ongevraagde bulkberichten). Wat spamming inhoudt, wordt naar eigen goeddunken door Fairville bepaald;

- u Fairville of de account van andere gebruikers niet hackt;

- u zich niet bezighoudt met het squatten van gebruikersnamen (dwz de registratie ter kwader trouw van een andere wettelijke naam dan die van u, of van een naam die anders vaak wordt gebruikt om een persoon (bijv. bijnamen) te identificeren, anders dan uzelf, als gebruikersnaam). Fairville bepaalt naar eigen goeddunken welke acties volgens haar het squatten van gebruikers uitmaakt;

- u niet deep-linkt naar enig deel van de website voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, noch op enige wijze enig deel van de website opneemt in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

- u geen enkel deel van de Website of Diensten in welk medium dan ook dupliceert, overdraagt, vrijgeeft, kopieert of verspreidt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fairville;

- voor zover dit verbod is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving en tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Fairville, zult u de software of het communicatieprotocol dat ten grondslag ligt aan de Website of Diensten niet ‘reverse engineeren’, noch software schrijven die het communicatieprotocol of de interfaces met de servers imiteert (of toestaat te imiteren), noch zult u afgeleide werken van enig deel van de Website, de Diensten en / of de onderliggende software of communicatieprotocol vertalen, wijzigen, decompileren, disassembleren of anderszins creëren;

Accounts die betrokken zijn bij een van deze acties (of enige andere schending van de Overeenkomst) kunnen worden onderzocht op misbruik. Onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen of sancties die ons ter beschikking staan, staat het Fairville vrij om uw account te allen tijde naar eigen goeddunken te annuleren of op te schorten, zonder rechtvaardiging of voorafgaande waarschuwing en zonder aansprakelijkheid van Fairville.

De Diensten die Fairville aanbiedt, evolueren voortdurend en de vorm en aard van de Diensten die Fairville aanbiedt, kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovendien kan Fairville de Website beëindigen of (permanent of tijdelijk) de Diensten of een functie binnen de Diensten aan u of aan gebruikers over het algemeen zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid, beëindigen. Fairville behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken gebruiks- en opslaglimieten op te leggen.

De Diensten van Fairville zijn gratis voor zover uitdrukkelijk aangegeven op de Website en onderworpen aan de beperkingen die op de Website kunnen worden vermeld of anderszins door Fairville worden gemeld. Servicegebruikers zijn onderhevig aan de "Voorwaarden voor servicegebruikers" die hieronder worden vermeld, naast de andere bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst.

5. Uw Inhoud

Voor de doeleinden van de Overeenkomst betekent "Inhoud" alle informatie, tekst, grafische afbeeldingen, foto's of ander materiaal, inclusief eventuele feedback, opmerkingen, suggesties of ideeën in dergelijk materiaal, toegevoegd, gemaakt, geüpload, ingediend, gedistribueerd, gepost of anders beschikbaar gesteld op de Website of anderszins aan Fairville, door gebruikers van de Website en de Diensten, inclusief uzelf.

Fairville neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot door u geleverde Inhoud. Als u niet akkoord gaat met de gerelateerde bepalingen en voorwaarden die in de Overeenkomst zijn uiteengezet, zal u ons geen Inhoud verstrekken. U bent als enige verantwoordelijk voor de Inhoud die u verstrekt en voor het verkrijgen van de nodige autorisaties om de Inhoud beschikbaar te maken via de Website of anderszins aan Fairville en om dergelijke Inhoud te gebruiken door Fairville zoals hierin uiteengezet. U bent als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw inhoud door Fairville, andere gebruikers en onze externe partners. U dient ervoor te zorgen dat alle Inhoud die u via de Diensten plaatst of verzendt of anderszins beschikbaar maakt, strikt voldoet aan de voorwaarden van de Overeenkomst. Geef alleen inhoud weer die u kunt delen met anderen, want uw inhoud kan door anderen worden bekeken. U stemt ermee in om inhoud die vertrouwelijk en / of eigendom is niet te delen zonder de vereiste autorisaties te hebben verkregen en u erkent en gaat ermee akkoord dat de door u verstrekte inhoud als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd.

U garandeert dat u de nodige autorisaties hebt verkregen om enige Inhoud beschikbaar te maken en deze door ons te laten gebruiken voor de doeleinden die hierin zijn uiteengezet. U garandeert ook dat de Inhoud die u beschikbaar stelt, in overeenstemming is met de vereisten uiteengezet in de Overeenkomst, en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn om de naleving van de Inhoud die u ter beschikking stelt te controleren. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u worden gehouden, inclusief met betrekking tot aanspraken van derden tegen u, op basis van door u ter beschikking gestelde Inhoud. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen (info@fairville.be) nadat u zich ervan bewust bent dat enige van de hierin vermelde garanties niet of niet langer waar zijn.

Het is u in elk geval (zonder limitatief te zijn) verboden om op de Website of op enige andere wijze via de Diensten inhoud ter beschikking te stellen die (i) onwettig, bedreigend, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, lasterlijk, beledigend, hatelijk, beledigend, obsceen of pornografisch materiaal bevat of ander materiaal of inhoud die een persoon of entiteit in verlegenheid kan brengen of die publiciteits- en / of privacyrechten schendt of die anderszins toepasselijke wetgeving zou kunnen schenden; (ii) inbreuk maakt op auteursrechten, databaserechten, handelsmerken, octrooirechten of andere eigendomsrechten van derden; we vragen dat u alsjeblieft naar bronnen verwijst of bronnen citeert en zich onthoudt van plagiaat; (iii) die een instructie vormt, aanmoedigt of verstrekt voor een strafbaar feit, de rechten van een partij schendt of anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, nationale of internationale wet zou schenden; (iv) privé-informatie van een derde partij, waaronder, maar niet beperkt tot, achternaam, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofinummers en creditcardnummers; bevat; of (v) virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, storende of destructieve bestanden bevat, inclusief door het plaatsen van Inhoud die pop-ups veroorzaakt of pogingen om software te installeren, of anderszins een impact heeft op de Website, de Diensten en / of haar gebruikers met kwaadaardige code.

Fairville aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Inhoud die door u of een derde partij beschikbaar wordt gesteld of voor enig verlies of beschadiging daarvan, noch aanvaardt Fairville enige aansprakelijkheid voor fouten, laster, laster, smaad, omissies, leugens, obsceniteit, pornografie of godslastering die je in de Inhoud kunt tegenkomen. Fairville biedt geen garanties of verklaringen met betrekking tot de geldigheid, volledigheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of juridische status van enige Inhoud. Uw gebruik van de Website en de Diensten is op eigen risico. Als aanbieder van interactieve diensten fungeert Fairville alleen als tussenpersoon, een repository van de inhoud, en is niet aansprakelijk voor verklaringen, afbeeldingen of inhoud die door gebruikers worden verstrekt op een openbaar forum of ander interactief gebied. Hoewel Fairville niet verplicht is om de Inhoud die wordt gepost op of gedistribueerd via een interactief gebied te screenen, te bewerken of te controleren, behoudt Fairville zich het recht voor en heeft het absolute discretie om content zonder enige kennisgeving te verwijderen, te screenen of te bewerken, geplaatst op de Website of op andere wijze via de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook, en u bent zelf verantwoordelijk voor het maken van back-upkopieën van Inhoud die u plaatst of opslaat op de Website of anders via de Diensten voor uw eigen rekening en kosten.

Alle gebruikersadviezen die op de Website of anderszins via de Diensten worden ingediend, vertegenwoordigen de mening van de individuele gebruikers en vertegenwoordigen niet, noch kunnen ze worden beschouwd als vertegenwoordiging van, Fairville's mening, aanbeveling of goedkeuring.

Hoewel we van u verwachten dat u voldoende aandacht besteedt aan de privacy van anderen en aan onderwerpen die als aanstootgevend of opruiend kunnen worden beschouwd (bijvoorbeeld politiek, religie), zal Fairville naar eigen goeddunken bepalen welke Inhoud geschikt is met betrekking tot de Website en de Diensten. Onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen en sancties die ons ter beschikking staan, behoudt Fairville zich het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, zonder enige rechtvaardiging en zonder aansprakelijkheid te geven, om:

(i) Inhoud te verwijderen, op te schorten, te blokkeren, te bewerken of te wijzigen, zonder kennisgeving aan u;

(ii) zich toegang te verschaffen tot de Inhoud, deze te lezen, te behouden, te kopiëren en openbaar te maken zoals Fairville nodig acht om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures, overheidsverzoeken, rechtbanken of rechtsorde, (ii) de Overeenkomst te handhaven, inclusief onderzoek van mogelijke schendingen daarvan, (iii) het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, beveiliging of technische problemen, (iv) reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) de rechten en eigendommen van Fairville of een derde te beschermen en de beveiliging van de Website, de Diensten en hun gebruikers te garanderen.

6. Gebruik van Inhoud door Fairville

Door Inhoud op de Website of via de Diensten beschikbaar te stellen, verleent u Fairville een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, sublicentieerbare, overdraagbare en toewijsbare licentie om (i) de Inhoud te verwerken, aan te passen, te verzenden, te distribueren, (publiekelijk) weer te geven en uit te voeren via de Website (inclusief zonder beperking voor het promoten en distribueren van onze Diensten), en (ii) de naam te gebruiken die u in verband met dergelijke Inhoud indient.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Fairville uw Inhoud vrij mag aanpassen om deze via computernetwerken en in verschillende media te verzenden, weer te geven of te verspreiden en/of wijzigingen aan te brengen aan uw Inhoud die nodig zijn om die Inhoud aan te passen aan eventuele vereisten en beperkingen van alle netwerken, apparaten, diensten of media, of anderszins.

U erkent verder dat, wanneer u uw Inhoud verwijdert, deze zal worden verwijderd van de Website en de Diensten, maar dat alle verwijderde Inhoud kan blijven bestaan in reservekopieën op of onder de controle van Fairville of met gebruikers die eerder uw Inhoud hebben bezocht of gedownload . Fairville zal uw Inhoud echter alleen delen in overeenstemming met het Privacybeleid van Fairville dat van tijd tot tijd van kracht is.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De Website, de Diensten en de informatie die deze bevatten, worden kosteloos aan u verstrekt, uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik (behalve waar Fairville uitdrukkelijk anders toestaat). Alle informatie die door Fairville op de Website wordt aangeboden, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.

Alle rechten, titels en belangen in de Website en de Diensten, inclusief alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrechten en databaserechten (niet-limitatieve lijst)), zijn en blijven exclusief eigendom van Fairville.

Alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de inhoud van de Website en de Diensten (met uitzondering van de Inhoud die valt onder Afdeling 6 (Gebruik van de Inhoud van Fairville)), inclusief intellectuele en industriële eigendomsrechten, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Fairville of haar licentiegevers (indien van toepassing).

Fairville bezit alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, in de handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnaam, dienstmerken, logo's, en domeinnamen van Fairville (en haar producten en diensten).

Niets in de Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als, noch zal uw gebruik van de Website of de Diensten leiden tot, expliciet of impliciet, enige licentie of recht op de Website, de Diensten of de inhoud ervan (anders dan de Inhoud die wordt beheerd door Sectie 6 (gebruik van de Inhoud door Fairville), met uitzondering van de beperkte gebruikersrechten die hierin worden uiteengezet. De Website, de Diensten en hun inhoud mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd of gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Fairville, behalve dat u dergelijk materiaal mag reproduceren voor uw puur persoonlijk, niet-commercieel gebruik , op voorwaarde dat u dergelijke materialen op geen enkele manier wijzigt, dat u verwijst naar de Website als de bron van het materiaal en dat u alle mededelingen op alle kopieën van het materiaal intact houdt.

Alle software die beschikbaar wordt gemaakt om te downloaden via de Website (de "Software") is het auteursrechtelijk beschermde werk van Fairville of haar licentiegevers. Uw gebruik van dergelijke Software wordt beheerst door de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, indien van toepassing, die wordt meegeleverd met of wordt meegeleverd met de Software (de "Licentieovereenkomst"). U mag geen Software installeren of gebruiken die een Licentieovereenkomst bevat, tenzij u voor het eerst akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Voor elke software die beschikbaar is voor download op de website en die niet vergezeld gaat van een licentieovereenkomst, verlenen wij u hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om deze software te gebruiken voor zover noodzakelijk voor het bekijken en anderszins gebruiken van de Website en de Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst. Met uitzondering van de beperkte gebruikersrechten die hierin uitdrukkelijk worden vermeld, krijgt u geen rechten op de Software. Houd er rekening mee dat alle software, inclusief maar niet beperkt tot alle HTML-code en Active X-besturingselementen op de Website, eigendom is van Fairville of haar licentiegevers en mogelijk wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie of herdistributie van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civiele en strafrechtelijke sancties, inclusief boetes. Zonder beperking van het voorgaande is het kopiëren of reproduceren van de Software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden. Indien al enige garantie omtrent de Software gegeven wordt, dan zal deze beperkt blijven tot hetgeen in de Licentieovereenkomst is bepaald.

U stemt ermee in dat alle software of materialen die door Fairville hieronder beschikbaar worden gesteld en die onderworpen zijn aan een open source licentie ("Open Source Software"), onder de voorwaarden van de oorspronkelijke aanbieders vallen en zullen blijven. Open Source-softwarelicenties voor componenten van de Diensten die zijn uitgegeven onder een open source-licentie vormen afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten. In de mate dat de Open Source Software-licenties in strijd zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst, zal de Open Source Software-licentie uw overeenkomst met Fairville hieronder regelen voor de specifieke meegeleverde Open Source Software-componenten van de Diensten.

Fairville behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend op en voor de Website, de Diensten en hun Inhoud.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de reproductie van een deel van de Website, de Diensten of hun Inhoud, kunt u contact opnemen met info@fairville.be. Als u op de hoogte bent van schending van onze rechten op de Website of de Diensten of van ons merk, laat het ons dan weten door ons een e-mail te sturen op het bovenstaande e-mailadres. Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door ons wordt gehost inbreuk maakt op uw (intellectuele of industriële) eigendomsrechten, ga dan naar het beleid inzake inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten (hieronder gespecificeerd) en volg de instructies die daarin worden uiteengezet.

8. IPR-beleid inzake inbreuk op klachten

Dit beleid inzake inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (het 'IPR-beleid inzake inbreuk op klachten') maakt integraal deel uit van de Overeenkomst.

(i) Melding van inbreuk

Als u te goeder trouw meent dat de Website, de Diensten of Inhoud die door ons wordt gehost inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten ('IPR'), geef dan de hieronder gevraagde schriftelijke informatie op. De hieronder beschreven procedure dient uitsluitend te worden gebruikt om Fairville ervan op de hoogte te stellen dat uw IPR is geschonden.

Geef de volgende informatie op in de volgende indeling:

1. Een duidelijke identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat het is geschonden.

2. Een duidelijke identificatie van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom, en informatie die ons in staat zal stellen dat materiaal op de Website, de Diensten of de Inhoud te vinden, zoals een link naar het inbreukmakende materiaal.

3. Uw contactgegevens zodat we uw klacht kunnen beantwoorden, bij voorkeur inclusief een e-mailadres en telefoonnummer.

4. Neem de volgende verklaring op: "Ik ben oprecht van mening dat het materiaal dat als IPR-inbreuk wordt geclaimd, niet is geautoriseerd door de eigenaar van de IPR, diens vertegenwoordiger of de wet."

5. Neem de volgende verklaring op: "Ik bevestig hierbij, te goeder trouw, dat de informatie in deze kennisgeving juist is en dat ik de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten ben van of gemachtigd ben om op te treden namens de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden. "

6. De kennisgeving moet worden ondertekend door de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan beweerd wordt dat deze is geschonden.

Kennisgevingen van claims van IER-inbreuken in overeenstemming met dit IER-beleid inzake inbreuk op klachten dienen te worden gemaild naar info@fairville.be, met het bericht "Inbreukmeldingen" in de kop van de e-mail.

We raden u aan eerst uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een kennisgeving of tegenvordering indient. Houd er ook rekening mee dat we u mogelijk aansprakelijk kunnen stellen voor schade en kosten (inclusief juridische kosten en honoraria van advocaten) die wij hebben geleden of opgelopen als gevolg van het feit dat u een valse claim indient wegens inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.

We zullen alle kennisgevingen die voldoen aan de hierboven uiteengezette vereisten bekijken en behandelen.

(ii) Herhaaldelijke inbreuk beleid

Fairville hanteert een beleid van beëindiging, naar eigen goeddunken van Fairville, van gebruikers of accounteigenaars die worden beschouwd als herhaaldelijke overtreders. Fairville kan naar eigen goeddunken ook de toegang tot de Website beperken en / of de accounts opschorten of beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij, ongeacht of er sprake is van herhaling.

9. Privacyverklaring

Voor informatie over de behandeling van persoonlijke gegevens door Fairville, dient u de huidige Privacyverklaring van Fairville te lezen: Privacyverklaring van Fairville, dat integraal deel uitmaakt van deze Overeenkomst; uw aanvaarding van deze Overeenkomst vormt uw acceptatie en instemming om gebonden te zijn aan de Privacyverklaring van Fairville.

10. Garantiebepaling

Behalve voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving, accepteert Fairville geen fiduciaire plichten jegens u. U registratie op, en gebruik van de Website en de Diensten zijn op uw eigen risico.

De Website en Diensten worden u ter beschikking gesteld "in de staat waarin zij zich bevinden" en "zoals beschikbaar", zonder enige vorm van garantie, voor uw informatie en persoonlijk gebruik (behalve voor zover anderszins uitdrukkelijk toegestaan door Fairville). Voor zover toegestaan oner toepasselijke wetgeving, wijzen Fairville, haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten alle garanties, expliciet of impliciet, af in verband met de Website, de Diensten en hun Inhoud, en uw gebruik ervan. Fairville biedt geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, beschikbaarheid, geschiktheid of volledigheid van de inhoud die beschikbaar is op de Site en via de Diensten, en voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Fairville alle garanties af dat de Website en Diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, en evenmin biedt Fairville enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en/of niet-inbreuk. Fairville biedt geen enkele garantie (i) dat de Website en Diensten aan uw eisen of verwachtingen zullen voldoen, (ii) dat de Website en Diensten beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutvrije basis, (iii) dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Website en Diensten accuraat en betrouwbaar zijn, en (iv) met betrekking tot de kwaliteit van de Website en de Diensten. In het bijzonder (zonder uitputtend te zijn) aanvaardt Fairville geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige:

- fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud (inclusief Inhoud),

- persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van onze Website en Diensten,

- ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze servers en / of inhoud, inclusief Inhoud, persoonlijke informatie en / of financiële informatie, die daarin is opgeslagen;

- elke onderbreking of stopzetting van verzending naar of van onze Website of Diensten,

- eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die kunnen worden overgedragen aan of via onze Website of Diensten via acties van een derde partij, inclusief gebruikers, en / of

- eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud of voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud, inclusief Inhoud.

Fairville biedt geen garantie voor, onderschrijft, adviseert, garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid op voor producten of diensten die door een derde worden geadverteerd of aangeboden via de Website, de Diensten of een hyperlinked website of die worden vermeld in een inzending van een gebruiker of andere advertenties, en Fairville zal geen partij zijn of op enigerlei wijze verantwoordelijk zijn voor het bewaken van elke transactie tussen u en derde leveranciers van producten of diensten.

De bovenstaande afwijzing van aansprakelijkheid heeft geen invloed op wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving.

11. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, sluit Fairville hierbij haar aansprakelijkheid en dat van haar verbonden ondernemingen, bestuurders, werknemers en agenten jegens u en derden uit voor alle directe, indirecte, incidentele, speciale, bestraffende, of gevolgschade van welke aard dan ook die resulteert uit (uw toegang tot en gebruik van) de Website, de Diensten en hun inhoud (inclusief de Inhoud), inclusief (zonder limitatief te zijn) verlies van gegevens, verlies van inkomsten of winst, verlies van verwachte besparingen en/of reputatie schade.

Meer bepaald accepteert Fairville geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit (zonder limitatief te zijn):

- fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud (inclusief Inhoud),

- persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van onze Website en / of Diensten,

- ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of enige inhoud (inclusief Inhoud), persoonlijke informatie en / of financiële informatie die daarin is opgeslagen;

- elke onderbreking of stopzetting van verzending naar of van onze Website of Servers,

- eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke, die kunnen worden overgedragen aan of via onze Website en Diensten door een derde partij (inclusief gebruikers), en / of

- eventuele fouten of weglatingen in inhoud of voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van uw gebruik van enige inhoud (inclusief inhoud).

- in het algemeen uw toegang tot, weergave en indiening van Inhoud, uw vertrouwen op of gebruik van de Website of de Diensten, of als gevolg van de vertraging of het niet kunnen openen, weergeven of verzenden van Inhoud op of gebruik van de Website of de Diensten.

12. Vrijwaring

U stemt ermee in om Fairville, haar verbonden ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten, op eerste verzoek van Fairville, te verdedigen, schadeloos te stellen en te behouden, van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, boetes, boetes en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Website of Diensten in strijd met de Overeenkomst; (ii) uw overtreding van toepasselijke wetgeving of enige voorwaarde van de Overeenkomst; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, eigendom of privacyrecht; of (iv) elke claim dat de Inhoud die u hebt gepost, schade aan een derde heeft veroorzaakt. Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring zal de Overeenkomst en uw gebruik van de Diensten overleven. Fairville behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van alle zaken waarvoor u hieronder bent vrijgesteld, in welk geval u zult helpen en met Fairville zult samenwerken bij het verdedigen van alle beschikbare verdedigingen, op uw kosten.

13. Algemene voorwaarden voor Professionele Gebruikers

De huidige sectie bevat de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op Professionele Gebruikers die een integraal onderdeel zijn van de Overeenkomst als u een Professionele Gebruiker bent (zoals hierin gedefinieerd).

"Professioneel Gebruik" betekent (en “Professioneel Gebruiker” dient overeenkomstig te worden uitgelegd) gebruik van de Diensten (met inbegrip van door Fairville zelf ontwikkelde tools en applicaties die mogelijk zijn gelicentieerd aan de Professioneel Gebruiker) voor het communiceren met derden anders dan voor persoonlijk gebruik, en / of het leveren van diensten aan derden (ongeacht of dergelijke diensten worden aangerekend door de Professioneel Gebruiker).

Deze Professioneel Gebruiker kan worden onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst die wordt gesloten tussen de Professioneel Gebruiker en Fairville ("het Contract"), online of anderszins, naar keuze van Fairville. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en het Contract, prevaleren de laatste.

U kunt Fairville verzoeken om een gratis proefversie te ontvangen met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Dergelijke gratis proefversies moeten online worden aangevraagd, op de Website, via de daarvoor bestemde formulieren. Indien verleend door Fairville, zal een dergelijke gratis proefversie per e-mail worden bevestigd en worden de details en modaliteiten van de gratis proefversie uiteengezet (bijvoorbeeld de duur van de gratis proefperiode, het aantal toegestane gebruikers). Dergelijke gratis proefversies zijn onderworpen aan de volgende aanvullende voorwaarden en bepalingen, die een integraal onderdeel van de Overeenkomst vormen:

(i) Elke dergelijke gratis proefperiode die door Fairville wordt verleend, zal bestaan uit een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie, zonder het recht op sublicentie, om de Diensten te gebruiken voor Professioneel Gebruik, onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in de Overeenkomst ("de Licentie"). De omvang van de licentie wordt zo uitdrukkelijk verleend en er zijn geen impliciete licenties of licenties verleend door afstand, estoppel of anderszins krachtens de overeenkomst.

(ii) U mag de Licentie niet geheel of gedeeltelijk overdragen, toewijzen of sublicentiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fairville. Een dergelijke overdracht, overdracht of sublicentie zonder de schriftelijke toestemming van Fairville is nietig en ongeldig.

(iii) U verbindt zich ertoe om een accurate bedrijfsregistratie bij te houden van uw Professioneel Gebruik van de Diensten voor zolang als u gerechtigd bent om ze te gebruiken volgens de voorwaarden van de Overeenkomst. U bewaart deze gegevens gedurende ten minste drie jaar na beëindiging van uw recht om de Diensten te gebruiken (of een langere periode die op grond van toepasselijk recht vereist is). U zult Fairville dergelijke informatie en documentatie over uw gebruik van de Diensten verstrekken zoals redelijkerwijs door Fairville wordt gevraagd. U erkent en gaat ermee akkoord dat Fairville uw gebruik van de Diensten kan controleren. Fairville en / of haar agenten kunnen uw gebruik van de Diensten auditen (inclusief door het uitvoeren van inspecties op de locatie) na een redelijke kennisgeving (behalve wanneer een dergelijke kennisgeving het doel van de audit zou verslaan), tijdens normale kantooruren. Als een dergelijke inspectie, of een controle zoals hierboven beschreven, aantoont dat u in strijd met de Overeenkomst handelde, dient u, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Fairville, onmiddellijk dergelijke acties te ondernemen als redelijkerwijs gevraagd door Fairville. De partijen dragen elk hun eigen kosten in verband met dergelijke herzieningen en inspecties, op voorwaarde dat in geval van een door u begane overtreding, zoals bepaald door een dergelijke evaluatie of inspectie, alle kosten in verband met deze controle en inspectie door u worden gedragen, onverminderd voor alle andere rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Fairville hieronder.

(iv) Naast de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, gelden de volgende bepalingen:

· U bent volledig verantwoordelijk voor uw activiteiten met betrekking tot de Diensten en voor het gebruik door uw gebruikers van de Diensten die door en via u beschikbaar worden gesteld.

· U zult de Overeenkomst volledig naleven en u zult ervoor zorgen dat uw gebruikers de Overeenkomst volledig naleven in de mate die op hen van toepassing is.

· U dient zich volledig te houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en autorisaties die vereist zijn voor het uitvoeren van uw zakelijke activiteiten in overeenstemming met de Licentie.

· U staat uw gebruikers toe om gemakkelijk de door u beschikbaar gestelde Diensten te verwijderen of te verbreken door middel van de eigen applicatie van Fairville en moet alle vereiste toestemming van uw gebruikers verkrijgen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

· We zullen u alle rechten verlenen die noodzakelijk zijn om de Diensten te gebruiken, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald of medegedeeld. Alle rechten die door Fairville worden verleend, zijn beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, herroepbare, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare gebruikersrechten, zonder het recht op sublicentie, en met uitzondering van de beperkte gebruikersrechten die u krachtens de Overeenkomst zijn verleend, behoudt Fairville alle rechten, titels en belangen in de Diensten en zijn eigen tools en applicaties.

· U mag onze code, API's of hulpmiddelen niet verkopen, overdragen of in sublicentie geven aan wie dan ook, noch een van de voorgaande bezwaren. U mag uw API- of SIK-sleutel niet delen met een derde partij.

· We garanderen niet dat de Diensten altijd beschikbaar of volledig functionerend zullen zijn.

· U mag uw naam en logo gebruiken en de achtergrond van de Diensten aanpassen, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen die zijn vastgelegd in deze Algemene voorwaarden. U mag geen rechten van derden (bijvoorbeeld (zonder exhaustieve) auteursrechten en databaserechten) schenden of anderszins oneerlijke handelspraktijken of oneerlijke concurrentie aangaan als gevolg van het aldus aanpassen van de Diensten, en u zult Fairville hierin vrijwaren en vrijwaren. respecteer volledige schadevergoeding op eerste verzoek van Fairville.

· U zult de Diensten spamvrij houden en zult zelf geen spamming plegen. U zult Fairville in dit verband vrijwaren en vrijwaren op basis van volledige schadevergoeding op het eerste verzoek van Fairville.

· Fairville (en zijn licentiegevers, indien van toepassing) zijn eigenaar van alle rechten, eigendommen en belangen, inclusief alle (aanvragen voor) intellectuele en industriële eigendomsrechten en het recht om registratie van dergelijke rechten aan te vragen, in eventuele wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen aan en in derivaten van de Diensten, ongeacht of deze zijn ontwikkeld door of namens Fairville of door u of namens u.

· U zult alles in het werk stellen om te zorgen voor bevredigende transacties met uw gebruikers en u zult zich onthouden van handelingen of nalatigheden die een ongunstige invloed zouden kunnen hebben op de Diensten, Fairville en/of haar reputatie.

· In het geval van een (vermoede) inbreuk op enige van uw verplichtingen hieronder, heeft Fairville, onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Fairville, het recht om, naar eigen goeddunken, de Licentie te schorsen of te beëindigen zonder aansprakelijkheid van Fairville.

· U zult Fairville, op volledige schadevergoeding en op eerste verzoek van Fairville, vrijwaren tegen alle schade, verliezen, kosten (inclusief juridische kosten en honoraria van advocaten) en aansprakelijkheden die Fairville lijdt en oploopt, inclusief als gevolg van enige derde partij claim, die het gevolg is van een schending door u of uw gebruikers van de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Overeenkomst. Deze verplichting tot verweer en schadevergoeding blijft van kracht op de Overeenkomst en uw gebruik van de Diensten hieronder. Fairville behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging, controle en afhandeling te aanvaarden van alle zaken waarvoor u hieronder bent vrijgesteld, in welk geval u zult helpen en met Fairville zult samenwerken bij het verdedigen van alle beschikbare verdedigingen, op uw kosten.

Voor de toepassing van artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vormen de voorwaarden van deze Overeenkomst het gegevensverwerkingscontract tussen de Professionele Gebruiker als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ en Fairville als de ‘verwerker’. De Professionele Gebruiker geeft Fairville hierbij de opdracht om de gegevens te verwerken zoals beschreven in de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst verleent u als Professionele Gebruiker Fairville een algemene machtiging in de zin van artikel 28, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679 om subverwerkers aan te trekken voor het leveren van de Diensten. Fairville zal de Professionele Gebruiker informeren over wijzigingen met betrekking tot dergelijke verwerkers in overeenstemming met de procedure voor het wijzigen van deze Overeenkomst zoals bepaald in artikel 20 van deze Overeenkomst.

Voor een lijst met verwerkers, verwijzen wij naar de Privacyverklaring van Fairville.

Fairvilles biedt het platform waar de Professionele Gebruiker, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens van betrokkenen (zoals bepaald door de verantwoordelijke voor de verwerking) kan verzamelen, opslaan, organiseren, overdragen en communiceren. De Website (inclusief de App) is ontworpen om te werken als een mobiel communicatieplatform. Voor zover niet geregeld door de voorwaarden van deze Overeenkomst, bepalen de Professionele Gebruikers op welke wijze zij de Website gebruiken.

Fairville zal gegevens namens de Professionele Gebruiker verwerken tot de beëindiging van de Diensten in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Bij beëindiging verwijdert Fairville alle gegevens van de Professionele Gebruiker, inclusief Persoonsgegevens en bestaande kopieën, tenzij anders vereist onder de toepasselijke wetgeving.

Fairville zorgt ervoor dat personen die bevoegd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken zich hebben verbonden tot vertrouwelijkheid of een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid hebben. Fairville neemt alle maatregelen die vereist zijn op grond van artikel 32 van Verordening (EU) 2016/679. Fairville verbindt zich ertoe de verantwoordelijke voor de verwerking alle informatie te verstrekken die nodig is om aan te tonen dat ze aan hun verplichtingen voldoen en om audits toe te staan en daartoe bij te dragen, met inbegrip van inspecties die worden uitgevoerd of verplicht gesteld door de Professionele Gebruiker als verantwoordelijke voor de verwerking.

In het geval van (vermeende) schending van enige van uw verplichtingen hieronder, heeft Fairville, onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Fairville, het recht om, naar eigen goeddunken, uw Contract op te schorten of te beëindigen, zonder aansprakelijkheid van Fairville. Bij beëindiging van het Contract moet u Fairville onmiddellijk en naar eigen keuze en op uw kosten alle materiaal teruggeven of vernietigen dat door Fairville ter beschikking is gesteld met betrekking tot het Gebruik van de Service. U dient Fairville schadeloos te stellen, op volledige schadevergoeding en op eerste verzoek van Fairville, tegen alle schade, verliezen, kosten (inclusief juridische kosten en honoraria van advocaten) en aansprakelijkheden geleden en opgelopen door Fairville, inclusief als gevolg van een claim van een derde partij , als gevolg van een schending door u of uw gebruikers van de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Overeenkomst. Deze verplichting tot verweer en schadevergoeding blijft van kracht op de Overeenkomst en uw Service Gebruik hieronder. Fairville behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van alle zaken waarvoor u hieronder bent vrijgesteld. In dat geval zult u helpen en samenwerken met Fairville bij het verdedigen van alle beschikbare verdedigingen, op uw kosten.

14. Opdracht

De Overeenkomst en alle verplichtingen, rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen, maar kunnen zonder beperking door Fairville worden overgedragen.

15. Opschorting van Diensten

Onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor Fairville, heeft Fairville het recht om, in geval van schending van een of meer van uw verplichtingen onder de Overeenkomst, de toegang tot uw account tijdelijk of permanent en zonder enig recht te beperken of te ontzeggen, zonder enige schadevergoeding of enige aansprakelijkheid in hoofde van Fairville.

16. Beëindiging van de overeenkomst

Fairville kan de Website of de Diensten geheel of gedeeltelijk stopzetten of uw toegang tot de Website of de Diensten op elk moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang of anderszins, hetgeen kan resulteren in de verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie in verband met uw lidmaatschap. Als u uw account wilt deactiveren / beëindigen, stuur dan een e-mail naar info@fairville.be, waarbij u expliciet vraagt om uw account te deactiveren. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een ondertekende kopie van een officieel identificatiemiddel (bijv. identiteitskaart of paspoort). Alle bepalingen van de Overeenkomst die expliciet of door hun aard bestemd zijn om na beëindiging te overleven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, de bepalingen betreffende intellectuele-eigendomsrechten, garantieaanspraken, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid.

17. Toepasselijk recht en jurisdictie

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, met uitsluiting van haar beginselen van Internationaal Privaatrecht. Elk geschil in verband met of voortvloeiend uit de Overeenkomst zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Gent, België.

U stemt ermee in om enige vordering die voortkomt uit of verband houdt met de Website, de Diensten of deze Overeenkomst, voor zover toegestaan hieronder of onder dwingend toepasselijk recht, binnen één (1) jaar na de datum waarop de oorzaak van vordering is ontstaan, in te stellen, bij gebreke waaraan een dergelijke vordering of een dergelijke reden tot handelen definitief vervalt.

18. Volledige overeenkomst en scheidbaarheid

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Fairville met betrekking tot de Website en de Diensten. Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst, die volledig van kracht blijven en de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal moet worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling. U erkent en gaat ermee akkoord dat een gedrukt exemplaar van de Overeenkomst en elke kennisgeving in elektronische of schriftelijke vorm in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Overeenkomst in dezelfde mate ontvankelijk is als andere bedrijfsdocumenten en documenten die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gegenereerd en bijgehouden .

19. Ontheffing

Geen afstand door Fairville van enige voorwaarde van de Overeenkomst wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde, en Fairville's verzuim om enig recht of bepaling onder deze Algemene voorwaarden te doen gelden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling.

20. Wijzigingen

Fairville behoudt zich het recht voor de Overeenkomst te allen tijde te wijzigen. We moedigen u daarom aan om regelmatig de Overeenkomst te controleren op eventuele wijzigingen. Uw toegang tot de Website en / of gebruik van de Diensten na elke wijziging van de Overeenkomst betekent dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

21. Diversen

Fairville is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen in het kader van deze Algemene Voorwaarden, voor zover dergelijke tekortkoming het gevolg is van een oorzaak die verder gaat dan de redelijke controle van Fairville, inclusief, maar niet beperkt tot, mechanische of elektronische storingen of verslechtering van de communicatie (inclusief "lijnruis" -interferentie). Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie gecreëerd als gevolg van de Overeenkomst of uw bezoek van de Website en / of gebruik van de Diensten.

22. Taal

Wanneer Fairville een vertaling van de Engelse versie van de Overeenkomst ter beschikking stelt, stemt u ermee in dat de vertaling uitsluitend ter informatie wordt verstrekt en dat de Engelstalige versies van de Overeenkomst uw relatie met Fairville bepalen en dat, in geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de Engelstalige versie van de Overeenkomst en een vertaling, de Engelstalige versie voorrang heeft.

23. Contact

U kunt contact opnemen met Fairville via info@fairville.be, behalve wanneer specifieke contactgegevens zijn verstrekt in de Overeenkomst met betrekking tot specifieke aangelegenheden, in welk geval dergelijke contactgegevens moeten worden gebruikt.